Schválení chovní jedinci PRE

Když dosáhne kůň PRE 3 let, může požádá jeho majitel plemennou knihu o posouzení pro základní chovnost. Plemenná kniha poté vyšle pověřeného veterináře, aby koně posoudil a vystavil potvrzení o uchovnění.

 

Kriteria pro splnění základní chovnosti jsou:

Kohoutková výška hřebce 152 cm, klisny 150 cm. Krk nesmí být přepadlý nebo jelenní. Hřebci nesmějí být kryptorchidní nebo monorchidní. Jedinec musí odpovídat plemennému standardu.

Potomci chovných jedinců mohou být zapsáni do plemenné knihy. Pokud kůň kritéria chovnosti nesplní, zůstává mu sice původní dokumentace a je nadále příslušníkem plemene PRE, ale jeho potomstvo nebude zapsáno do plemenné knihy.

Pokud v průkazu původu koně není v místě vyhrazeném pro označení chovnosti uvedeno razítko a podpis posuzujícího komisaře, znamená to, že kůň dosud nebyl posouzen a jeho působení v chovu v rámci stanoveného systému výběru tohoto plemene nebylo schváleno.

Pro koně, který byl při prvním posouzení shledán nevyhovujícím, může majitel požádat o druhé posouzení.

Kvalifikovaní chovní jedinci

Majitel koně, který úspěšně splnil požadavky pro udělení základní chovnosti, může požádat o další posouzení koně tribunálem pro kvalifikované chovné jedince (Tribunal de Reproductores Calificados). Zde se posuzuje tělesná stavba, chování, pohyb a jezditelnost. Také se provádí veterinární vyšetření na možné dědičné vady a
vyhodnocení reprodukčních charakteristik. Úspěšní jedinci jsou poté zapsáni do registru kvalifikovaných chovných koní v rámci plemenné knihy vedené LG PRE ANCCE.

Kritéria pro kvalifikované chovné koně:

Kohoutková výška hřebce více než 155 cm, klisny více než 153 cm.

V průměru musí kůň v hodnocení získat více než 70 bodů, přičemž nesmí být od žádného posuzovatele v žádném sledovaném kritériu ohodnocen méně než 5 body.

Koně se musejí podrobit rentgenovému vyšetření, aby se vyloučila osteochondróza, osteoartróza a další problémy týkající se kostí.

U hřebců musí být vyšetřeny reprodukční orgány, aby se vyloučily vady, které by mohly ovlivňovat reprodukci nebo by mohly být dědičné, jako je např. monorchismus, kryptorchismus či tříselná, skrotální nebo jiná
kýla. Rovněž se provádí ověření plodnosti počítáním spermií.

Klisny musejí být alespoň po jednom porodu nebo být březí a musejí mít za sebou ultrazvukové vyšetření reprodukčních orgánů, aby se vyloučily vrozené anomálie nebo dědičné vady.

Hřebci musejí absolvovat drezurní zkoušku, při níž se hodnotí jejich jezditelnost.


Od 14. listopadu 2003 odpovídá ANCCE za systém selekce PRE, jak stanovilo španělské ministerstvo pro životní, venkovské a mořské prostředí. Existují tři stupně chovnosti na základě
genetického posouzení podle systému selekce, které jsou uvedeny v registrech plemenné knihy vedené
LG PRE ANCCE.

Jde o následující kategorie:

Doporučený mladý chovný kůň

Doporučeným mladým chovným koněm je kůň, který se v rámci systému výběru PRE zúčastnil výkonnostních
testů (drezura, tělesná stavba nebo jezditelnost), prošel každoročním genetickým hodnocením, dosáhl
nadprůměrného celkového genetického indexu oproti posuzované populaci (100) a je ve věku mezi čtyřmi a
šesti lety.

Od sedmi let výše může být takový kůň zařazen do třídy zlepšovatelů nebo do elitní třídy, pokud splní požadavky stanovené pro dané kategorie systémem výběru. Sem patří mimo jiné zvýšení opakovatelnosti (spolehlivosti) genetického indexu až po stanovenou prahovou hodnotu, kterou lze získat díky počtu účastí koně samotného nebo jeho potomků či blízkých příbuzných (sourozenců apod.) ve výkonnostních zkouškách.

Třída zlepšovatelů

Zlepšovatelem je kůň starší sedmi let, který prošel genetickým hodnocením v rámci systému výběru, dosáhl
nadprůměrného celkového genetického indexu oproti posuzované populaci (100) a hodnota opakovatelnosti
činí nejméně 0,6 a splňuje všechna kritéria stanovená v systému výběru. Hodnotu opakovatelnosti lze zvyšovat zvyšováním počtu výkonnostních zkoušek, jimiž prošel samotný kůň, jeho potomci nebo blízcí příbuzní (např. sourozenci).

Elitní třída

Do elitní třídy v plemenné knize PRE vedené ANCCE lze zařadit chovné jedince, kteří byli zařazeni do třídy zlepšovatelů pro některou z disciplín uznávaných v rámci systému výběru PRE a kteří splňují všechna kritéria tohoto systému výběru.

Zdroj: ANCCE

Aktuality

Svod 30.6. 2016

Svod 30.6. 2016

Svod koní P.R.E. v ČR - den první 30.6.2016 - oblast Čechy

Školení rozhodčích CSWE + veřejný trenink TRAIL - 10.4. 2016

Školení rozhodčích CSWE + veřejný trenink TRAIL - 10.4. 2016